ليست فروش آپارتمان شهرانديشه فاز 1 مسکن بزرگ آي تک

بانک اطلاعات ملکي در شهرانديشه

                                                                                       پرينت صفحه

 
کــد آدرس ملک متراژ طبقه خواب تعداد واحد پارکينگ قیمت کل تومان مشاور شما همراه مشاور تــاريخ بروز رساني
پیمانی اندیشه فاز 1 خ 11 ربی 33 3 1 24 اختصاصی 12 نقد+13رهن+50 وام پیمانی 09193520662 1396/03/28
پیمانی فاز 1 اندیشه 13 شرقی 50 1 1 24 اختصاصی 20 نقد+25رهن+50 وام پیمانی 09193520662 1396/03/28
پیمانی فاز 1 اندیشه خ 11 غربی 33 2 1 18 مشاع 10 نقد+15 رهن +40 وام پیمانی 09193520662 1396/03/28
پیمانی فاز 1 اندیشه خ ارتش مجتمع ونیز 42 3 1 مجتمع اختصاصی 12 م نقد+20 رهن+50 وام پیمانی 09193520662 1396/03/28
پیمانی فاز 1 اندیشه خ مبین مجتمع پوریا 36 4 1 مجتمع مشاع 12 م نقد+17م رهن +45 م وام پیمانی 09193520662 1396/03/28
مطوری فاز 1 اندیشه خ 13 54 2 1 10 اختصاصی 15 م نقد+ 18 م رهن +45 م وام مطوری 09375888522 1396/03/28
مطوری فاز 1 اندیشه خ 15 53 3 2 9 مشاع 15 م نقد+16 م رهن+50 م وام مطوری 09375888522 1396/03/28
مطوری فاز 1 اندیشه خ 3 48 3 1 10 اختصاصی 10 م نقد +23م رهن+50 م وام مطوری 09375888522 1396/03/28
مطوری فاز 1 اندیشه خ 13 45 2/5 1 8 اختصاصی 12 میلیون نقد +22 م رهن +50 م وام 2 قسط پرداخت شده مطوری 09375888522 1396/03/28
مطوری فاز 1 اندیشه خ 11 34 2/5 1 10 اختصاصی

9 میلیون نقد +13 میلیون رهن + 50 میلیون وام

2 سال از اقساط پرداخت شده

مطوری 09375888522 1396/03/28
222 خیابان 5 غربی 50 3 1 12 مشاع

92 میلیون

22 میلیون نقد+50 میلیون وام+20 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
221 خیابان 11شرقی 55 2 1 12 مشاع

110 میلیون

35 میلیون نقد+50 میلیون وام+25 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
220 خیابان مبین 35 3 1

3 بلوک

12واحدی

اختصاصی

79 میلیون

16میلیون نقد+45 میلیون وام+18 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
219 خیابان 9 غربی 50 4
با آسانسور
1

2بلوک

12 احدی

اختصاصی

110 میلیون

30 میلیون نقد+50 میلیون وام+30 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
218 خیابان اطلاعات 56 2 2

2 بلوک

12 واحدی

اختصاصی

125 میلیون

45 میلیون نقد+50 میلیون وام+30 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
217 خیابان 12 شرقی 67 3 2 6 اختصاصی

107 میلیون

27 میلیون نقد+50 میلیون وام +30 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
216 شهرک مریم 62 3 2 6 اختصاصی

100 میلیون

25 میلیون نقد+50 میلیون وام+25 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
215 خیابان 7 غربی 48 2 1 9 اختصاصی

113 میلیون

38 میلیون نقد+50 میلیون وام+25 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
214 خیابان 11 شرقی 54 2 1 18 اختصاصی

105 میلیون

30 میلیون نقد+50 میلیون وام+25 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
213 خیابان 6 شرقی 53 1 1 16 مشاع

95 میلیون

25 میلیون رهن+50 میلیون وام+20 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
212 خیابان 5 شرقی 49 3 2

2 بلوک

12 وحدی

اختصاصی

90 میلیون

20 میلیون نقد+50 میلیون وام+20 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
211 شهرک مریم 67 1 2 6 مشاع

115 میلیون

40 میلیون نقد+50 میلیون وام+25 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
210 خیابان 11 شرقی 46 2 1 15 مشاع

81 میلیون

16 میلیون نقد+50 میلیون وام+15 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
209 خیابان مبین 37

5

با آسانسور

1

3 بلوک

20 واحدی

مشاع

68 میلیون

12 میلیون نقد+40 میلیون وام+16 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
208 خیابان 10 غربی 46 3 1

2 بلوک

12 واحدی

مشاع

90 میلیون

20 میلیون نقد+50 میلیون وام+20 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
207 خیابان 3 شرقی 34 3 1

2 بلوک

12 واحدی

مشاع

73 میلیون

19 میلیون نقد+40 میلیون وام+14 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
206 خیابان 12 غربی 68

2

با آسانسور

2 12 مشاع

110 میلیون

35 میلیون نقد+50 میلیون وام+25 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
205 خیابان 5 غربی 40 3 1 9 مشاع

69 میلیون

14 میلیون نقد+45 میلیون وام+14 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
204 خیابان 9 غربی 43 3 1 12 مشاع

75 میلیون

15 میلیون نقد+45 میلیون وام+15 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
203 خیابان 15 غربی 45 2 1 9 اختصاصی

79 میلیون

15 میلیون نقد+47 میلیون وام+17 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
202 تقاطع موعود 58 3 2 6 مشاع

96 میلیون

24 میلیون نقد+50 میلیون وام+22 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
201 خیابان 13 شرقی 46 3 1 12 مشاع

85 میلیون

18 میلیون نقد+50 میلیون وام+17 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
200 خیابان 8 شرقی 47 3 1 9 اختصاصی

97 میلیون

27 میلیون نقد+50 میلیون وام+20 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
199 خیابان 12 شرقی 46 2 1 12 مشاع

80 میلیون

15 میلیون نقد+50 میلیون وام+15 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
198 خیابان 12 غربی 57 2 2 3 مشاع

109 میلیون

32 میلیون نقد+50 میلیون وام+27 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
197 خیابان 2 غربی 40 3 1 9 مشاع

80 میلیون

17 میلیون نقد+45 میلیون وام+18 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
196 خیابان اطلاعات 125

2

با آسانسور

2 3 اختصاصی

337 میلیون

207 میلیون نقد+50 میلیون وام+80 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
195 خیابان 13 شرقی 42 3 1 12 مشاع

71 میلیون

13 میلیون نقد+40 میلون وام+18 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
194 خیابان 8 غربی 47 1 1 9 مشاع

84 میلیون

19 میلیون نقد+45 میلیون وام+20میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
193 خیابان طالقانی 42

4

با آسانسور

1 24 ندراد

76 میلیون

12 میلیون نقد+45 میلیون وام+18 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
192 خیابان 3 شرقی 49 3 1

2 بلوک

12 واحدی

مشاع

93 میلیون

23 میلیون نقد+50 میلیون وام+20 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
191 خیابان 1 شرقی 78 1 2

2 بلوک

12 واحدی

اختصاصی

136 میلیون نقد

51 میلیون نقد+50 میلیون وام+35 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
190 خیابان 1 شرقی 50 2 1 12 مشاع

97 میلیون

27 میلیون نقد+50 میلیون وام+20 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
189 خیابان اطلاعات 50 2 1 12 مشاع

90 میلیون

20 میلیون نقد+50 میلیون وام+20 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
188 خیابان 15 غربی 42 3 1 9 اختصاصی

80 میلیون

15 میلیون نقد+45 میلیون وام+20 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
187 خیابان 10 شرقی 41 3 1 12 مشاع

80 میلیون

10 میلیون نقد+50 میلیون وام+20 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
186 خیابان 13 غربی 50 2 1 9 مشاع

85 میلیون

15 میلیون نقد+50 میلیون وام+20 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
185 خیابان 11 غربی 44 1 1

2 بلوک

12 واحدی

مشاع

86 میلیون

15 میلیون نقد+50 میلیون وام+20 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
184 شهرک مریم 69 3 2 6 اختصاصی

110 میلیون

35 میلیون نقد+50 میلیون وام+25 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
183 شهرک مریم 45 3 1 10 مشاع

90 میلیون

25 میلیون نقد+45 میلیون وام+20 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
182 خیابان 15 غربی 42 3 1 12 مشاع

80 میلیون

17 میلیون نقد+45 میلیون وام+18 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
181 خیابان 15 غربی 48 1 1

2 بلوک

9 واحدی

اختصاصی

96 میلیون

26 میلیون نقد+50 میلیون وام+20 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
180 خیابان 4 شرقی 64 1 2 9 اختصاصی

147 میلیون

62 میلیون نقد+50 میلیون وام+35 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
179 خیابان 10 غربی 49 3 2

2 بلوک

9 واحدی

مشاع

93 میلیون

28 میلیون نقد+45 میلیون وام+20 میلیون نقد

اردکانی 09129372304 1396/03/28
178 خیابان 12 شرقی 62 3 2

2 بلوک

9 واحدی

مشاع

90 میلیون

15 میلیون نقد+50 میلیون وام+25 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
177 خیابان 10 غربی 51/74 4 1

2 بلوک

12 واحدی

اختصاصی

109 میلیون

34 میلیون نقد+50 میلیون وام+25 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
176 خیابان 10 غربی 61/38 1 2

2 بلوک

12 واحدی

اختصاصی

132 میلیون

52 میلیون نقد+50 میلیون وام+30 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
175 خیابان 12 شرقی 75 3 2 12 مشاع واقعی

113 میلیون

33 میلیون نقد+50 میلیون وام+30 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
174 خیابان 3 غربی 44/5 3 1

2 بوک

9 واحدی

اختصاصی

97 میلیون

30 میلیون نقد+45 میلیون وام+22 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
173 خیابان 3 غربی 44/5 3 1

2بلوک

9 واحدی

 

مشاع

93 میلیون

28 میلیون نقد+45 میلیون وام+20 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
172 خیابان 6 شرقی 50 2 1

2 بلوک

12 واحد

اختصاصی

108 میلیون

41 میلیون نقد+ 27رهن+40 میلیون وام

اردکانی 09129372304 1396/03/28
171 خیابان معلم بین 10 و9 100 3 2 8 اختصاصی

185 میلیون

90 میلیون نقد+50 میلیون وام+45 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
170 شهرک مریم 49 3 1 9 مشاع

93 میلیون

22 میلیون نقد+50 میلیون وام+21 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
169 9 شرقی 48

4

با آسانسور

1 3 بلوک اختصاصی

99 میلیون

24 میلیون نقد+50 میلیون وام+25 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
168 8 شرقی 56 3 1 2 بلوک 12 واحدی اختصاصی

114 میلیون

40 میلیون نقد+50 میلیون وام+24 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
167 10 غربی 57 1 2 9 اختصاصی

116 میلیون

40 میلیون نقد+50 میلیون وام+ 26 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
166 خیابان 10 شرقی 65 1 2 12 اختصاصی

133 میلیون

50 میلیون نقد+50 میلیون وام+33 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
165 خیابان اطلاعات 50 2 1 9 اختصاصی

95 میلیون

22 میلیون نقد+50 میلیون وام+23 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
164 خیابان 8 شرقی 50 3 1 9 مشاع

100میلیون

25 میلیون نقد+50 میلیون وام+25 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
163 خیابان 2 شرقی 61 1 1 12 مشاع

125 میلیون

45 میلیون نقدی+50 میلیون وام+30 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
162 خیابان 9 غربی 65 2 2 9 اختصاصی

123 میلیون

38 میلیون نقد+50 میلیون وام+35 میلیون رهن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
161 خیابان 11 غربی 54 2 1 9 مشاع واقعی

100میلیون

23میلیون نقد+50میلیون وام+26 میلیون رن

اردکانی 09129372304 1396/03/28
160 خیابان 2 شرقی 69 2 2 6 اختصاصی

138میلیون

51میلیون نقد+37 میلیون رهن+50 میلیون وام

اردکانی 09129372304 1396/03/28
159 خیابان 9 غربی 55 2 1 9 اختصاصی

121 میلیون

43 میلیون نقد+

28 میلیون رهن+ 50 میلیون وام

اردکانی 09129372304 1396/03/28
158 خیابان اطلاعات 40 1 1 9 مشاع واقعی

76 میلیون

11 میلیون نقد+

15 میلیون رهن+ 50 میلیون وام

اردکانی 09129372304 1396/03/28