ليست فروش آپارتمان شهرانديشه فاز 1 مسکن بزرگ آي تک

بانک اطلاعات ملکي در شهرانديشه

maskan-itak

                                                                                       پرينت صفحه

کــد منـطـقـه محله متراژ طبقه خواب تعداد واحد سن پارکينگ قيمت متري تومان وام نوع وام تــاريخ بروز رساني
11091 فاز1خ 4 شرقی 57 2 2 12 8 ندارد 1.650.000 18 مسکن 1393/1/30
11090 فاز1خ 10 شرقی 56 3 2 12 1 مشاع 1.950.000 20 مهر 1393/1/30
11089 فاز1خ 1 شرقی 50 2 1 6 10 مشاع 1.550.000 ندارد   1393/1/30
11088 فاز1خ 13 غربی 55 2 2 12 نوساز اختصاصی 1.900.000 20 مسکن 1393/1/30
11087 فاز1خ 7 شرقی 66 3 2 15 1 اختصاصی 2.050.000 15 مسکن 1393/1/30
11086 فاز1خ8 غربی 64 1 2 9 نوساز اختصاصی 2.100.000 20 مسکن 1393/1/30
11085

فاز1خ گلبرگ

78 2 2 6 9 اختصاصی 1.600.000 ندارد   1393/1/30
11084 فاز1خ طالقانی 53 5 1 240 نوساز ندارد 1.600.000 20 مسکن 1393/1/30
11081 فاز1خ 7 غربی 54 3 2 6 10 ندارد 1.600.000 17 مسکن 1393/1/30
11079 فاز1 بین خ13و14 غربی 85 3 2 9 5 ندارد 1.600.000 20 مسکن 1393/1/30
11077 فاز1خ10 غربی

53

47

مختلف 1 12 نوساز اختصاصی 2.140.000 20 مسکن 1393/1/30
11075 فاز1خ 6 شرقی 48 3 1 12 1 ندارد 2.000.000 20 مسکن 1393/1/30
11074 فاز1خ 7 غربی 64 1-3 2 9 نوساز اختصاصی 2.100.000 20 مسکن 1393/1/30

 

11071

فاز1خ 10 غربی 50 1 1 12 نوساز مشاع 2.050.000 20 مسکن 1393/1/30
11070 فاز1خ 3 شرقی

50

60

همکف 1-2 6 نوساز

جدامحاسبه

میشود

2.000.000 20 مسکن 1393/1/30
11069 از1 خ اطلاعات 50 2 1 12 9 مشاع 1.650.000 20 مسکن 1393/1/30
11068 فاز 1 خ 11 شرقی 70 3 2 12 10 اختصاصی 1.500.000 20 مسکن 1393/1/30
11067 فاز1خ 1 غربی 64 1 2 6 9 اختصاصی 1.550.000 12 مسکن 1393/1/30
11066 فاز1خ 15 غربی 60 1 1 9 5 اختصاصی 1.550.000 18 مسکن 1393/1/30
11065 فاز 1 خ11 غربی 68 3 2 12 5 ندارد 1.500.000 14 مسکن 1393/1/30
11064 فاز 1 خ 6 شرقی 48 3 1 12 1 ندارد 2.100.000 20 مسکن 1393/1/30
11062 فاز1خ رفاه 13 39 1 1 9 6 مشاع 1.650.000 25 مسکن 1393/1/30
11061 فاز 1 خ 10 غربی 58 2 2 6 نوساز اختصاصی 2.250.000 20 مهر 1393/1/30
11060 فاز1 رفاه 13 57 1 1 6 8 ندارد 1.500.000 20 مسکن 1393/1/30
11059 فاز 1 خ12 شرقی 70 2 2 6 13 اختصاصی 1.400.000 ندارد   1393/1/30
11058 فاز1 خ2 غربی 55 3 1 24 6 مشاع 1.500.000 20 مسکن 1393/1/30
11056 فاز1خ 10 غربی 48 2 1 12 1 اختصاصی 2.100.000 17 مهر 1393/1/30
11054

فاز 1 خ 12 غربی

70 3 2 12 9 اختصاصی 1.600.000 20 مسکن 1393/1/30
11053 فاز 1 خ 15 غربی 72 3 2 8 7 ندارد 1.400.000 20 مسکن 1393/1/30
11051 فاز 1 خ 2 شرقی 45 3 1 12 نوساز مشاع 2.150.000 20 مسکن 1393/1/30
11049 فاز 1 خ گلنوش 52 3 1 9 7 اختصاصی 1.450.000 ندارد   1393/1/30
11048 فاز 1 خ 13 شرقی 52 3 1 12 4 اختصاصی 1.700.000 20 مسکن 1393/1/30
11047 فاز1خ 5 شرقی 46 1 1 9 نوساز مشاع 2.200.000 20 مسکن 1393/1/30
11045 فاز1 خ 15 غربی 56 3 1 9 نوساز اختصاصی 1.700.000 20 مهر 1393/1/30
11043 فاز1 خ 8 شرقی 81 3 2 9 11 اختصاصی 1.360.000 6 مسکن 1393/1/30
11042 فاز 1 خ 11 شرقی 49 3 1 12 5 ندارد 1.700.000 20 مسکن 1393/1/30
11041 فاز 1 بین خ 13و14غربی 60 2 2 6 5 ندارد 1.500.000 20 مسکن 1393/1/30
11040 فاز 1خ 10 غربی 78 2 2 14 3 اختصاصی 1.650.000 18 مسکن 1393/1/30
11039 فاز 1 رفاه 15 44/5 3 1 9 10 اختصاصی 1.450.000 ندارد   1393/1/30
11038 فاز1خ 13 شرقی 54 3 1 9 7-8 اختصاصی 1.550.000 20 مسکن 1393/1/30
11037 فاز 1 خ 3 شرقی 54 1 1 46 3 اختصاصی 1.750.000 20 مسکن 1393/1/30
11036 فاز 1 خ 1 غربی 55 3 1 12 2 ندارد 1.750.000 20 مسکن 1393/1/30
11035 فاز 1 خ 10 غربی 70 2 2 12 6 مشاع 1.650.000 5 مسکن 1393/1/30
11032 فاز 1 بین خ 13و14 غربی 44 1 1 12 1 اختصاصی 2.000.000 20 مسکن 1393/1/30
11028 فاز 1 خ شاهد غربی 45 3 1 9 نوساز ندارد 2.000.000 20 مسکن 1393/1/30
11027 فاز 1 خ 8 شرقی 61 2 1 9 8 ندارد 1.500.000 ندارد   1393/1/30
11025 فاز 1 خ 9 شرقی 45/5 2 1 12 5 مشاع 1.700.000 17 مسکن 1393/1/30
11024 فاز1 خ مطهری 50 1 1 16 2 مشاع 1.850.000 17 مسکن 1393/1/30
11021 فاز 1 خ مطهری 52 3 1 12 1/5 اختصاصی 1.850.000 14 مسکن 1393/1/30
11020 فاز1 بین خ 13و14 غربی 45 1 1 220 نوساز اختصاصی 1.650.000 20 مسکن 1393/1/30
11017 فاز 1 خ 6 غربی 73 3 2 9 نوساز اختصاصی 2.000.000 20 مهر 1393/1/30
11016 فاز 1 خ 6 غربی 77 2 2 9 نوساز اختصاصی 2.000.000 20 مهر 1393/1/30
11015 فاز 1 خ 6 غربی 55 2-3 2 9 نوساز اختصاصی 2.000.000 20 مهر 1393/1/30
11013 فاز 1 خ 13 غربی 50 3 1 9 نوساز مشاع 1.800.000 18 مهر 1393/1/30
11012 فاز 1 خ 14 شرقی 53 1 1 18 5-6 اختصاصی 1.500.000 ندارد   1393/1/30
11009 فاز 1 خ 15 غربی 37 2 1 9 2 ندارد 1.700.000 15 مسکن 1393/1/30
11004 فاز 1 خ 5 غربی 55 2 1 9 نوساز اختصاصی 2.000.000 20 مهر 1393/1/30
11003 فاز 1 خ 1شرقی 75 3 2 6 11 اختصاصی 1.420.000 35 مسکن 1393/1/30
11002 فاز1 خ 13 شرقی 41 2 1 12 1 مشاع 1.950.00 20 مهر 1393/1/30
11001 فاز 1 خ 7 غربی 71 3 2 11 10 اختصاصی 1.350.000 15 مسکن 1393/1/30
11000 فاز 1 خ1 شرقی 45 1 1 9 نوساز

جدامحاسبه

میشود

2.000.000 20 مهر 1393/1/30
10098 فاز 1 خ 2 شرقی 55 3 1 12 6 اختصاصی 1.530.000 20 مسکن 1393/1/30
10097 فاز 1 خ 10 شرقی 57 1 2 9 1 اختصاصی 1.850.000 ندارد   1393/1/30
10096 فاز 1 خ رفاه 7 51 1 1 9 نوساز اختصاصی 1.750.000 ندارد   1393/1/30
10094 فاز 1 رفاه 6 52 3 1 8 2 اختصاصی 1.570.000 20 مسکن 1393/1/30
10093 فاز1 خ 10 شرقی 71 3 2 12 5 اختصاصی 1.550.000 15 مسکن 1393/1/30

10090

فاز1خ 10 غربی

43

47

57

مختلف 1 نوساز نوساز

 

اختصاصی

1.970.000 20 مسکن 1393/1/30

 

10087

فاز 1 خ12 شرقی 78 2 3 12 7-8 اختصاصی 1.600.000 18 مسکن 1393/1/30
10086 فاز 1 خ 1 غربی 42 3 1 9 نوساز مشاع 2.100.000 ندارد   1393/1/30
10085 فاز1 خ 6 غربی 54 3 2 9 نوساز مشاع 1.950.000 20 مهر 1393/1/30
10084 فاز1 بین خ2و1 شرقی 73 3 1 9 نوساز ندارد 1.800.000 20 مهر 1393/1/30
10083 فاز 1 خ 10 غربی 43 1 1 12 نوساز مشاع 1.900.000 20 مهر 1393/1/30
10081 فاز 1 خ 12 غربی 48 2 1 12 نوساز اختصاصی 2.200.000 20 مهر 1393/1/30
10080 فاز1خ 12 غربی 61 3 2 6 8 مشاع 1.600.000 25 مسکن 1393/1/30
10078 فاز 1 خ 9 غربی 52 1 1 9 6 مشاع 1.600.000 20 مسکن 1393/1/30
10077 فاز 1 خ15 غربی 72 3 2 8 6 ندارد 1.400.000 20 مسکن 1393/1/30
10075 فاز 1 خ 10 غربی 56 2 1 8 6 مشاع 1.650.000 20 اوراق 1393/1/30
10074 فاز 1 خ ارتش 74 3 2 32 نوساز اختصاصی 1.450.000 ندارد   1393/1/30
10073 فاز 1 خ 14 غربی 69 2 2 6 نوساز مشاع 1.800.000 20 مهر 1393/1/30
10072 فاز 1 خ 3غربی 46 3 1 12 9 مشاع 1.550.000 15 مسکن 1393/1/30
10071 فاز 1 خ 1 شرقی 83 3 2 16 4 اختصاصی 1.500.000 ندارد   1393/1/30
10070 فاز 1 خ 8 غربی 76 2 2 9 1/5 ندارد 1.750.000 35 مسکن 1393/1/30
10069 فاز 1 خ 12 غربی 68/5 2 2 6 نوساز اختصاصی 2.000.000 20 مسکن 1393/1/30
10068 فاز 1 خ 2 شرقی 48 3 2 9 نوساز اختصاصی 2.280.000 20 مهر 1393/1/30
10064 فاز1 رفاه 3 50 3 1 9 1 اختصاصی 1.900.000 20 مسکن 1393/1/30
10062 فاز 1 خ رفاه 1 62/5 1 1 9 4 اختصاصی 1.350.000 20 مسکن 1393/1/30
10058 فاز 1 خ 4 غربی 66 3 2 9 8 مشاع 1.500.000 20 مسکن 1393/1/30
10057 فاز1 خ12 غربی 68 3 2 6 نوساز اختصاصی 1.780.000 ندارد   1393/1/30
10053 فاز 1 خ مطهری 65 1 2 7 7 ندارد 1.550.000 ندارد   1393/1/30
10052 فاز 1 خ 12 شرقی 105 1 2 5 8 مشاع 1.500.000 ندارد   1393/1/30
10049 فاز 1خ 9 شرقی 55 1 1 9 نوساز ندارد 2.300.000 ندارد   1393/1/30
10048 فاز 1 خ 11 غربی 68 3 2 12 8 مشاع 1.480.000 20 مسکن 1393/1/30
10047 فاز1خ 15 غربی 72 3 2 8 8 ندارد 1.500.000 20 مسکن 1393/1/30
10046 فاز 1 خ 10 شرقی 84 2 2 6 10 اختصاصی 1.350.000 ندارد   1393/1/30
10045 فاز 1 خ 14 غربی 65 1 2 9 8 اختصاصی 1.600.000 20 مسکن 1393/1/30
10044 فاز1 خ 15 غربی 49 2 1 9 3/5 مشاع 1.600.000 18 مسکن 1392/11/22
10042 فاز1 خ 11 غربی 70 2 2 9 6 اختصاصی 1.700.000 ندارد   1392/11/22
10041 فاز 1خ رفاه 7 51 3 1 9 نوساز اختصاصی 1.900.000 20 مسکن 1392/11/22
10040 فاز 1 خ 12 غربی 63 2 2 9 4 اختصاصی 1.600.000 17 مسکن 1392/11/22
10039 فاز 1 خ 1 شرقی 64 3 2 12 4 اختصاصی 1.650.000 20 مسکن 1392/11/22
10036 فاز 1 خ 2 غربی 66 3 2 6 7 مشاع 1.500.000 15 مسکن 1393/1/30
10035 فاز1 خ 5 شرقی 43 3 1 7 4-5 مشاع 1.700.000 ندارد   1393/1/30
10033 فاز 1خ 11 غربی 62 3 2 6 نوساز اختصاصی 1.900.000 20 مهر 1393/1/30
10029 فاز1خ 5 غربی 48 3 1 24 5 مشاع 1.650.000 ندارد   1393/1/30
10028 فاز 1 خ 9شرقی 42 1 3 12 نوساز مشاع 2.050.000 ندارد   1393/1/30
10027 فاز 1 خ رفاه 11 56 1 1 9 7-8 مشاع 1.450.000 20 مسکن 1393/1/30
10024 فاز1خ 6 غربی 47/5 3 1 12 8 مشاع 1.600.000 12 مسکن 1393/1/30
10022 فاز1خ 9 غربی 52 1 2 9 5 مشاع 1.650.000 20 اوراق 1393/1/30
10021 فاز1 خ 7 غربی 43 2 1 9 5 مشاع 1.550.000 9 مسکن 1393/1/30
10019 فاز 1 خ 2 غربی 56 2 2 6 10 مشاع 1.550.000 17 مسکن 1393/1/30
10018 فاز1 خ 3 غربی 83 3 2 12 7-8 اختصاصی 1.450.000 10 مسکن 1393/1/30
10017 فاز 1 خ 2 غربی 72 3 2 9 8 اختصاصی 1.550.000 20 اوراق 1393/1/30
10016 فاز 1 خ 8 غربی 71 1 2 6 6 مشاع 1.600.000 ندارد   1393/1/30
10015 فاز 1 خ 8 غربی 70 2 2 9 15 مشاع 1.600.000 12 مسکن 1393/1/30
10014 فاز 1 خ رفاه 11 55 3 1 9 نوساز مشاع 1.550.000 20 مهر 1393/1/30
10008 خ 12 شرقی 64 2 2 9 8 مشاع 1.550.000 18 اوراق 1393/1/30
10007 خ 3 شرقی 69 3 2 6 نوساز اختصاصی 2.200.000 35 اوراق 1393/1/30
10005 خ 9شرقی 45/5 2 1 12 6 مشاع 1.700.000 17 مسکن 1393/1/30
10004 فاز 1 خ مطهری 50 1 1 16 2 مشاع 1.900.000 17 مسکن 1393/1/30
10003 فاز 1 خ 10 غربی 56 1 1 6 12 مشاع 1.300.000 12 مسکن 1393/1/30
10001 فاز 1 خ 3 غربی 40 2 1 12 8 اختصاصی 1.700.000 14 مسکن 1393/1/30
10000 فاز1 رفاه 6 48-55 1-2 1 9 نوساز اختصاصی 1.800.000 20 مسکن 1393/1/30
9099 فاز 1 خ اطلاعات 59 3 1 6 5 ندارد 1.650.000 20 مسکن 1393/1/30
9096 فاز 1 خ 11 غربی 80 3 2 12 8 اختصاصی 1.400.000 18 مسکن 1393/1/30
9093 فاز 1 خ اطلاعات 59 3 1 9 1 اختصاصی 1.900.000 16 مسکن 1393/1/30
9087 فاز 1 خ اطلاعات 58 2 1 6 نوساز اختصاصی 1.900.000 20 مسکن 1393/1/30
9086 فاز 1 خ 4 شرقی 42 1 1 9 4 مشاع 1.750.000 20 مسکن 1393/1/30
9085 فاز 1 خ 6 غربی 63 3 2 6 4 اختصاصی 1.700.000 20 مسکن 1393/1/30
9083 فاز 1خ 11 غربی 63 2 1 9 8 اختصاصی 1.620.000 20 مسکن 1393/1/30
9081 فاز 1 بین خ 11و13 شرقی 43 2 1 9 3 مشاع 1.700.000 16 مسکن 1393/1/30
9080 فاز 1 خ 10 غربی 35 2 1 12 2 مشاع 2.100.000 20 مسکن 1393/1/30
9079 فاز 1 خ 5 شرقی 43 1 1 12 نوساز اختصاصی 2.030.000 20 مهر 1393/1/30
9078 فاز 1 خ 9غربی 60 2 2 5 11 مشاع 1.400.000 ندارد   1393/1/30
9076 فاز 1 خ 14 غربی 70 2 2 6 نوساز مشاع 1.800.000 20 مسکن 1393/1/30
9073 فاز 1 خ 10 غربی 52 1 1 12 2 مشاع 1.850.000 25 مسکن 1393/1/30
9072 فاز 1خ8 شرقی

72

40

1-2 1-2 9 نوساز

جدامحاسبه

میشود

2.200.000 20 مسکن 1393/1/30
9071 فاز 1 خ رفاه 10 81 3 2 6 4 مشاع 1.350.000 20 مسکن 1393/1/30
9070 فاز1خ 12 غربی 85 2 2 12 12 مشاع 1.600.000 ندارد   1393/1/30
9069 فاز1بین خ1و2 شرقی 65 2 2 6 5 ندارد 1.400.000 17/5 مسکن 1393/1/30
9067 فاز 1 خ اطلاعات 50 3 1 12 2 اختصاصی 1.900.000 20 اوراق 1393/1/30
9066 فاز 1 رفاه 1 50 4 1 18 نوساز ندارد 1.650.000 20 اوراق 1393/1/30
9065 فاز 1 خ 9 غربی 60 1 2 5 10 مشاع 1.400.000 ندارد   1393/1/30
9063 فاز 1 خ 9غربی 60 1 2 5 5 ندارد 1.350.000 ندارد   1393/1/30
9062 فاز 1 خ 10 شرقی 78 4 2 5 12 اختصاصی 1.450.000 20 مسکن 1393/1/30
9060 فاز1خ 10 غربی 70 2 2 12 8 اختصاصی 1.500.000 16 مسکن 1393/1/30
9056 فاز 1رفاه 11 52 3 1 9 5 ندارد 1.500.000 20 مسکن 1393/1/30
9054 فاز1 خ8 شرقی 56/5 3 1 6 6 اختصاصی 1.500.000 ندارد   1393/1/30
9053 فاز 1 خ 3 غربی 57 2 1 9 7 ندارد 1.600.000 13 مسکن 1393/1/30
9050 فاز1 خ 14 غربی 45 3 1 6 نوساز مشاع 2.050.000 20 مسکن 1393/1/30
9049 فاز 1 خ 11 غربی 49 1 1 12 2 اختصاصی 1.750.000 20 مسکن 1393/1/30
9046 فاز 1خ 11 غربی 65 همکف 2 14 5 اختصاصی 1.650.000 18 مسکن 1393/1/30
9043 فاز1خ 6 غربی 62 3 2 6 1 مشاع 2.000.000 20 مسکن 1393/1/30
9042 فاز1خ شاهد غربی 57 1 1 15 نوساز ندارد 1.800.000 20 اوراق 1393/1/30
9041 فاز خ1شرقی 46 4 1 16 7 مشاع 1.700.000 18 مسکن 1393/1/30
9040 فاز 1 خ 9 شرقی

44

57

1-2 1 9 نوساز اختصاصی 2.200.000 20 مسکن 1393/1/30
9036 فاز 1 خ عمران 44 2-3 1 12 نوساز ندارد 2.100.000 20 مسکن 1393/1/30
9031 فاز 1 خ 7 شرقی 62 3 2 6 7 اختصاصی 1.500.000 20 اوراق 1393/1/30
9029 فاز 1 خ 11 غربی 41/5 3 1 12 2 اختصاصی 1.900.000 18 مسکن 1393/1/30
9025 فاز 1 خ 11غربی 35 3 1 12 3 مشاع 2.000.000 16/5 مسکن 1393/1/30
9024 فاز 1 خ 9 شرقی 42 3 1 12 نوساز ندارد 2.000.000 20 مسکن 1393/1/30
9022 فاز 1 خ12 غربی 53 3 1 11 6 مشاع 1.550.000 ندارد   1393/1/30
9017 فاز 1 خ 12 غربی 85 1 2 12 9 اختصاصی 1.480.000 ندارد   1393/1/30
9016 فاز 1 بین خ11و12 غربی 38 3 1 7 3   2.200.000 18/5 مسکن 1393/1/30
9015 از 1 خ 11 غربی 70 3 2 12 10 مشاع 1.550.000 25 مسکن 1393/1/30
9014 فاز 1 خ 10 غربی 56 همکف 1 6 12 مشاع 1.600.000 12 مسکن 1393/1/30
9013 فاز 1 خ 9 غربی 70 2-3 2 12 نوساز اختصاصی 2.00.000 ندارد   1393/1/30
9012 فاز 1 خ 8 غربی 50 2 1 21 3 ندارد 1.400.000 ندارد   1393/1/30
9011

فاز1خ 11غربی

خ 9 شرقی

42

46

2-3 1 12-6 نوساز مشاع 2.150.000 20 مسکن-مهر 1393/1/30
9010 فاز 1 رفاه 11 50 3 1 9 6 ندارد 1.520.000 20 مسکن 1393/1/30
9009 فاز 1 خ 3 شرقی 62 1 2 4 12 مشاع 1.350.000 9 مسکن 1393/1/30
9008 فاز 1 خ 12 غربی 78 2 2 240 1 اختصاصی 1.650.000 20 مسکن 1393/1/30
9006 فاز 1 رفاه 14 75 2 2 6 12 اختصاصی 1.450.000 18 مسکن 1393/1/30
9002 فاز 1 خ 11 غربی 77 1 2 12 10 اختصاصی 1.400.000 13 مسکن 1393/1/30
9001 فاز 1 رفاه 11 52 3 1 12 2 اختصاصی 1.730.000 17 مسکن 1393/1/30
9000 فاز 1 خ 9 غربی 70 2-3 2 6 نوساز اختصاصی 2.100.000 20 مسکن 1393/1/30
8099 فاز 1 خ 5 غربی 47 3 1 12 3 اختصاصی 1.900.000 20 مسکن 1393/1/30
8098 فاز1 خ 6 غربی 62/5 3 2 6 8 اختصاصی 1.500.000 3 مسکن 1393/1/30
8097 فاز 1 خ 11 غربی 70 2 2 12 7 اختصاصی 1.600.000 10 مسکن 1393/1/30
8093 فاز 1 رفاه 1 75 1 2 6 9 اختصاصی 1.550.000 12 مسکن 1393/1/30
8090 فاز 1 خ 10 غربی

50

60

مختلف 2و1 12 نوساز

جدامحاسبه

میشود

2.100.000 20 مسکن 1393/1/30
8089 فاز 1 خ گلنوش 82 3 2 6 1/5 اختصاصی 2.000.000 20 مسکن 1393/1/30
8087 فاز 1 خ گلبرگ 60 2 2 9 9 اختصاصی 1.600.000 20 مسکن 1393/1/30
8086 فاز1خ 9 غربی

64

70

مختلف 2 9 نوساز اختصاصی 2.000.000 20 مهر 1393/1/30
8078 فاز1 خ 10 غربی 69 3 2 12 9 مشاع 1.500.000 20 مسکن 1393/1/30
8077 فاز 1 خ 11 شرقی 66 3 2 12 6 اختصاصی 1.600.000 20 مسکن 1393/1/30
8076 فاز 1 خ 11شرقی 51 3 1 9 4 اختصاصی 1.700.000 20 مسکن 1393/1/30
8074 فاز 1 رفاه 2 48 1 1 9 8-9 اختصاصی 1.650.000 10 مسکن 1393/1/30
8073 فاز1 خ 13 شرقی 43 4 1 16 1 ندارد 1.950.000 20 مسکن 1393/1/30
8070 فاز 1 خ 12 شرقی 64 2 2 6 8 مشاع 1.550.000 18 مسکن 1393/1/30
8065 فاز 1 خ 15 غربی 68 1 2 9 4 مشاع 1.550.000 20 مسکن 1393/1/30
8060 فاز1خ 1 غربی 59 1 2 5 10 ندارد 1.500.000 12 مسکن 1393/1/30
8058 فاز1 بین خ 13و14 غربی 47 همکف 1 8 10 ندارد 1.400.000 20 مسکن 1393/1/30
8057 فاز 1 خ 12 غربی 60 2 2 9 8 اختصاصی 1.600.000 18 مسکن 1393/1/30
8056 فاز1خ 11 شرقی 62 3 1 6 7 مشاع 1.600.000 10 مسکن 1393/1/30
8055 فاز1خ 15 غربی 48 1 1 9 8 اختصاصی 1.650.000 20 مسکن 1393/1/30
8052 فاز 1 خ 15 غربی 44 2 1 9 9 مشاع 1.550.000 17 مسکن 1393/1/30
8050 فاز 1 خ 8 69 2 2 6 10 مشاع 1.450.000 12 مسکن 1393/1/30
8049 فاز1 خ 2 شرقی 60 2 2 24 نوساز ندارد 2.050.000 20 مهر 1393/1/30
8048 فاز 1شهرک امید 76/5 2 2 6 1/5 مشاع 1.500.000 ندارد   1393/1/30
8046 فاز1 خ 10 غربی 50 2 1   نوساز ندارد 2.100.000 ندارد   1393/1/30
8045 فاز1 خ 9 غربی

63

70

مختلف 2 9 نوساز اختصاصی 2.200.000 20 مهر 1393/1/30
8044 فاز1 رفاه 1 36 3 1 12 1 مشاع 1.900.000 20 مهر 1393/1/30
8041 فاز1خ 9 شرقی 54 3 2 54 1/5 ندارد 1.850.000 20 مسکن 1393/1/30
8038 فاز1 خ 8 شرقی 80 3 2 15 4 ندارد 1.500.000 ندارد   1393/1/30
8033 فاز1خ رفاه 15 58 3 2 6 10 اختصاصی 1.500.000 10 مسکن 1393/1/30
8024 فاز1خ 11 غربی 65 1 2 12 8 اختصاصی 1.500.000 20 اوراق 1393/1/30
8015 فاز1خ 13 غربی 62 2 2 8 نوساز ندارد 1.800.000 20 مسکن 1393/1/30
8012 فاز1خ 10 غربی 40 3 1 12 2 اختصاصی 2.000.000 18 مسکن 1393/1/30
8010 فاز1خ 8غربی 86 3 2 12 8 اختصاصی 1.600.000 20 مسکن 1393/1/30
8009 فاز1خ 13 غربی 42/5 3 1 9 3 ندارد 1.800.000 20 مسکن 1393/1/30
8006 فاز1خ اطلاعات

67

64

2 2 6 6 اختصاصی 1.750.000 20 مسکن 1393/1/30
8002 فاز1خ 7 شرقی 58 3 1 15 نوساز اختصاصی 2.000.000 20 مهر 1393/1/30
8000 فاز1خ 8 غربی 65 1 2 9 نوساز اختصاصی 2.000.000 20 اوراق 1393/1/30
7099 فاز1خ 12 شرقی 60 3 2 9 نوساز اختصاصی 2.100.000 ندارد   1392/12/12
7094 فاز1خ گلنوش 66 3 2 6 2 مشاع 2.100.000 20 مسکن 1393/1/30
7093 فاز1بین خ 7و8 شرقی 40/5 3 1 12 1 اختصاصی 2.200.000 20 مسکن 1393/1/30
7092 فاز1خ 13 شرقی 66 1و3 2 9 3/5 اختصاصی 1.800.000 20 مسکن 1393/1/30
7089 فاز1خ 12 غربی 70 2 2 6 2/5 اختصاصی 2.000.000 20 مسکن 1393/1/30
7088 فاز1خ 6 غربی 62 3 2 6 نوساز ندارد 2.000.000 20 مهر 1393/1/30
7087 فاز1خ 2 شرقی 67 3 2 12 7 اختصاصی 1.550.000 25 اوراق 1393/1/30
7085 فاز1خ 12 غربی 70 2 2 6 نوساز مشاع 2.000.000 20 مسکن 1393/1/30
7081 فاز1خ 15 غربی 45 1 1 9 9 ندارد 1.600.000 20 مسکن 1393/1/30
7080 فاز1خ 14 غربی 48 3 1 9 8 مشاع 1.500.000 20 مسکن 1393/1/30
7079 فاز1خ 14 شرقی 65 1 2 12 2 اختصاصی 2.000.000 20 مسکن 1393/1/30
7078 فاز1خ رفاه 7 50 1 1 9 4 اختصاصی 1.700.000 12 مسکن 1393/1/30
7076 فاز1خ 9 شرقی 65 3 2 6 11 اختصاصی 1.400.000 ندارد  

 

1393/1/30

7075 فاز1خ 10 غربی 60 مختلف 2 24 نوساز جدامحاسبه میشود 2.300.000 20 مسکن 1393/1/30
7072 فاز1خ 7 شرقی 62 2 2 21 8 اختصاصی 1.550.000 12 مسکن 1393/1/30
7070 فاز1خ 10 شرقی 50 1 1 12 1 اختصاصی 2.100.000 20 مسکن 1393/1/30
7068 فاز1خ 14 شرقی 45 3 1 12 نوساز ندارد 2.150.000 20 مسکن 1393/1/30
7060 فاز1خ 8 شرقی 67 1 1 16 1 اختصاصی 2.250.000 20 مسکن 1393/1/30
7059 فاز1خ اطلاعات 75 3 2   نوساز اختصاصی 2.000.000 20 مسکن 1393/1/30
7056 فاز1خ 7 شرقی 58 3 1 33 نوساز اختصاصی 2.000.000 20 مهر 1393/1/30
7053 فاز1خ 10 غربی 71 2 2 12 5 مشاع 1.580.000 17 مسکن 1393/1/30
7050 فاز1خ 10 غربی 46/5 2 1 24 1 ندارد 2.180.000 20 مسکن 1393/1/30
7047 فاز1 خ8 شرقی 80 1 2 6 10 مشاع 1.620.000 ندارد   1393/1/30
7046 فاز1خ 11 غربی 52 2 1 12 نوساز اختصاصی 2.100.000 20 مهر 1393/1/30

7037

فاز1خ 13 شرقی 74 3 2 9 2 اختصاصی 1.800.000 20 مسکن 1393/1/30
7036 فاز1خ 5 شرقی 63 2 2 6 8 مشاع 1.570.000 13 مسکن 1393/1/30
7027 فاز 1 خ 10 غربی 62 1 2 12 8 اختصاصی 1.450.000 ندارد   1393/1/30
7024 فاز 1 خ 11 غربی 54 2 1 12 3 ندارد 1.950.000 ندارد   1393/1/30
7023 فاز 1 خ 14 غربی 70 1 2 2 15 ندارد 1.300.000 ندارد   1393/1/30
7009 فاز1خ 9 غربی 69 3 2 6 8 مشاع 1.600.000 25 مسکن 1393/1/30
6990 فاز1خ 14 شرقی 45 3 1 6 نوساز مشاع 2.100.000 20 اوراق 1393/1/30
6980 فاز1خ 8 غربی 64 1 2 9 نوساز اختصاصی 2.100.000 20 اوراق 1393/1/30
6957 فاز1بین خ 14و15 غربی 65 1 2 9 2 اختصاصی 1.650.000 20 مسکن 1393/1/30
6956 فاز1خ 7 شرقی 66 3 2 15 1 اختصاصی 2.050.000 15 مسکن 1393/1/30
6955 فاز1خ 7 شرقی 46 1 1 8 نوساز ندارد 2.200.000 20 مسکن 1393/1/30
6947 فاز1 خ 7 غربی 53 3 1 12 2 اختصاصی 2.100.000 20 مهر 1393/1/30
6946 فاز1خ 13 شرقی 44/60 2 1 15 5-6 اختصاصی 1.800.000 20 اوراق 1393/1/30
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

پرينت صفحه

Copyright © 2011 All Rights Reserved Maskan-itak.com